banner141

Geçmişte,Çamoluk ve Köyleri

Çamoluk ve Köyleri ile ilgili 1600 lü yıllara ait, Osmanlı arşiv bilgilerini yayınlıyoruz.

Geçmişte,Çamoluk ve Köyleri

 Bölgemizin geçmiş dönemlerine ilişkin araştırmalar yapan Murat Tosun Çamoluk(Mindeval) ile ilgili bulduğu belgeleri bizimle paylaştı.

Çamoluk ve köyleri ile ilgili bilgilerin bu çalışmada kısa olarak verilmesi nedeni ile,bizde bu bilgileri sizinle orjinaline sadık kalarak paylaşmak istiyoruz.

Elimizde bulunan bilgileri parça parça  yayınlayacağız.

 

Sıralamada yazarın bizim için derlediği sıralamayı takip edeceği.

Yayınlanacak olan belgelerde,Köylerde kimlerin ikamet ettiği,devlete verdikleri vergi miktarı gibi konuları bulacaksınız.

 

Sizin de ilginizi çekeceğinizi düşündüğümüz bu bilgileri bizim le paylaşan Murat Tosun’a Çamoluk haber ve Çamoluk adına teşekkür ediyoruz.

16. YÜZYILDA MİNDEVAL NAHİYESİNE TABÎ KÖYLERİN NÜFUS VE ZİRAİ DURUMLARI
 
Bilim insanları tarihi kısa anlatımıyla “zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir”. Bunların sözle anlatılanlarına efsane, yazıya dökülmüş olanlarına belge denir. Buradan hareketle bu yazıda kullanılan kaynaklar belgeye dayanmaktadır. Verilen haritalar, belgelerdeki bilgiler doğrultusunda günümüzde mevcut bulunan köylerin yerleşim yerleriyle karşılaştırılarak uzmanlarınca hazırlanmış ve yararlanılan kitaplarda yer verilmiştir.
Mindeval için öncelikle söylenmesi gereken şudur ki; bölgede, Osmanlının buralara gelmesinden 400 yıl kadar öncesine kadar uzanan bir Türk varlığı söz konusudur.
Sonraki dönemlerde ise, arşivdeki kayıtlara göre (Tarih-1268,Dosya 120, Gömlek 18, Fon Kodu MVL) Mindeval nahiyesinin Suşehri’nden ayrılmasına dair arzuhal bulunmaktadır. Ayrıca Mindeval nahiye merkezinin bir dönem nakledildiği de anlaşılmaktadır. Bu belegeler henüz arşivden alınmadığı için deteyları bilinmese de Dolendi ve Tulnevas olarak belirtilen yerlerin Duluntaş olması kuvvetle muhtemeldir. Zira eski metinlerin okunmasında yöre bilinmediği için sıkça karşılaşılan bir sorun olarak okuma hatalarına rastlanmaktadır.
 
Diğer taraftan yararlanılan ana kaynaklar olan tahrir defterlerine konu tahririn, asıl amacı mevcut gelir kaynaklarını tespit etmek, gerekirse yeni gelir kaynaklarını ortaya çıkarmaktır. Tahrir heyeti tahriri yaparken bütün yeişkin erkekleri ve bunların buluğa erişen oğullarını şahsen görürdü. Bu sayede toplam nüfusda (özellikle askerliğe elverişli nüfus) yaklaşık olarak tespit edilirdi. Bu tespit yaklaşık olarak yapılırken hane sayısı 6 rakamı ile çarpılır. Zira tahrir ve daha sonraki yıllarda yapılan genel nüfus sayımlarında kadın ve çocuklar değerlendirmeye alınmamıştır. Bunun nedeni asıl amaç askerliğe elverişli olanların tespit edilmesisidir.
Buna göre 1485 yılında yapılan ilk tahrirde Mindeval köylerinin hane bazında büyüklüğü 3 iken, 1557’de 6’ya, 1569’da 20’ye ulaşmıştır. Keza 1485 yılında mevcut 21 köyün 2’si boş olup, 14’ü yerleşik nüfusu olmayıp hariçten gelenlerce ziraat edilmektedir. Yine aynı dönemde mevcut 2 mezranın birisi boş birisi hariçten ziraat edilmektedir.
 
 
Çalışmaya esas belgeler (defterler) İmparatorluk dahilinde her köy ve kasabada mevcut bulunan yetişkin erkek nüfusunu, ellerindeki toprak miktarını çift, nim çift ve dönüm olarak gösteren işaretler ve tabi tutuldukları vergi mükellefiyetlerini tesbit eden rakamlarla birlikte, isimleri ve babalarının adları ile, ayrı ayrı kaydedilmektedir. Yine bu defterler sayesinde her köyün kimin tımarı veya mülk ve vakfı olduğunu, o köylerdeki ekonomik faaliyetlerin nevii belirtilmektedir.
Bu çalışmada detaylara yer verilmemiş, köylerin nüfus ve zirai durumu buna bağlı olarak da ekonomik hacmi ele alınmıştır.

Kılavuz kelimeler:


Akçe: Gümüş para. Osmanlı İmparatorluğu’nda para birimi
Avarız: Olağanüstü durumlarda nakden toplanan vergi
Çiftlik: Bir yılda bir çift öküz ile işlenebilen büyüklükte arazi parçası
Hasıl: Gelir
Mufassal: İdari taksimata göre düzenlenen, nüfus, üretime ve vergilere dair bilgiler ihtiva eden ayrıntılı tahrir defteri (İcmal)
Sadat: Hz.Peygamberin soyundan gelen kişilere verilen ad
Şeyh: Zaviyelerin yöneticisi ve dini lideri
Tahrir: Nüfus ve vergi sayımı
Vakıf: Toprak ve diğer tür gelir kaynağının, dini veya hayri amaca tahsisi
Zaviye: Dervişlerin yaşadığı ve seyahat edenlere hizmet ettikleri yer
Zemin: Tapu ile tasarruf edilen toprak parçası
Bilgilere göre Mindeval’da 37 karye (köy)  ve 14 mezrâ bulunmaktadır.
  
1.Karye-i Uzak
 
Bugün bu köy mevcut değildir.Bu köy,ziyadesiyle yol üzere olup, gayet memerr-i nas olmakla,halkı,avariz-ı divani,tekâlif-i örfiyye o ve ispençeden muaf tutulmuşlardır. Meskûn halkın Müslüman olduğu bu karyede,926’da 7 nefer-i Müslim, 977'de 71 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsûlleri;arpa,buğday,bostan ürünleri ve baldır.Karyenin vergi hasılı;926'da 1243 akçe,977'de 3000 akçe olarak kaydolunmuştur. Karyede 3’de zemin yer almaktadır.
 
2.Karye-i Osin
 
Bugün bu köy mevcut değildir. 926'da mezra'a iken, 977'de kar­ye haline gelen bu köyde, 977'de 35 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri; arpa,buğday, meyve,ceviz ve baldır. Karyenin vergi hasılı; 926'da 200 akçe, 977'de 2400 akçedir. Bu karyeye tabî Pardi (977'de hasıl 900), Siner(977'de hasıl 200) ve ovacık (977'de hasıl 1000) isimlerinde 3 mez­ra' a, Kulçiftliği (977'de hasıl 420) isminde 1 çiftlik karyede yer almaktadır.
 
3. Karye-i Fınduklu
 
Bugünkü ismide Fındıklı'dır. Meskûn halkın tamamının Müslüman olduğu bu karyede, 977'de 9 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri;arpa,buğday,tütün ve bal­dır. Ayrıca karyede hayvancılık da yapılmaktadır. Karyenin vergi ha­sılı; 977'de 1615 akçe olarak kaydolunmuştur.
 
4.Karye-i Ardalar
 
Bugünkü ismi de Arda olup Alucra’ya bağlıdır. Meskûn halkın tamamının Müslüman olduğu bu karyede,926’da 6 nefer-i Müslim, 977'de 10 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri;arpa,buğday,keten,bostan ürünleri ve baldır. Karyenin vergi hasılı;926’da 724 akçe, 977’de 3000 akçe olarak kaydo­lunmuştur .Bu karyede biri 4 ay,diğeri 3 ay süreyle işleyen 2 değir­men ve 2 zemin yer almaktadır.
 
5. Karye-i Yeniköy
 
Bugünkü ismi de Yeniköy,dür. Meskûn halkın Müslüman olduğu bu karyede, 926'da 6 nefer-i Müslim, 977'de 49 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri;arpa,buğday,keten,bostan ürünleri ve baldır. Karyenin vergi hasılı; 926'da 645 akçe,977'de 2500 akçe olarak kaydolunmuştur. Bu karyede 5 ay süreyle işleyen 2 değirmen mevcuttur.
 
6.Karye-i Teştik
 
Bugünkü Giresun iline  bağlı Çamoluk ilçesidir. Meskûn halkın tamamının Müslüman olduğu bu karyede, 977'de 21 nefer-i Müslim bulunmaktadır .Karyenin mah­sulleri; arpa, buğday, tütün ve baldır.Karyenin vergi hasılı;977'de 2000 akçe olarak kaydolunmuştur.
 
7.Karye-i Eğnir
 
Bugünkü ismi de Eğnir'dir. Bu karye hakkında, 977 tahrir def­terinde şu kayıtlara rastlanmaktadır. "Malikane der tasarruf-ı Mevlana Yakub veled-i Şeyh Abdurrahman ve Birkan veled-i Abdullah ve Sancar veled-i Ahmed ve Abdulkerim veled-i Mahmud ve Sinan veled-i Abdulkadir ve Resul veled-i Ahmed ve Piraziz veled-i Abdullah ve Ali veled-i Ahmed ber-vechî iştirak ba-berat-ı Sultanî ber-muceb-i defter-i atik haliya der tasarrufat Ayn hace ve Birkan ve Birek ve Piraziz ve Şeyh Ahmed ve Sancar ve Abdulaziz ve ülya ve Abdurrahman Berklem ve Kaya ve Ali ber-vech-i iştirak ba-berat-ı hümayun" Meskûn halkın tamamının Müslüman olduğu bu karyede,977'de 13 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri;arpa,buğday,tütün ve baldır.Karyenin vergi hasılı;977'de 1500 akçe,malikane hissesi 1100 akçe olarak kaydolunmuştur.Bu kar­yede 4 ay sürayle işleyen 1 değirmen mevcuttur.
 
8.Karye-i Pardi
 
Bugünkü ismi Daldibi'dir. Meskûn halkın tamamının Müslüman olduğu bu karyede,977'de 21nefer-i Müs­lim bulunmaktadir. Karyenin mahsulleri; arpa,buğday,bağ,bahçe, bostan ürünleri ve baldır. Karyenin vergi hasılı;926'da 480 akçe,977'de 1500 akçe olarak kaydolunmuştur.Bu karyede 3 de zemin yer alır.
 
9.Karye-i İkisur
 
Bugün bu karye mevcut değildir .Meskûn halkın tamamının Müs­lüman olduğu bu karyede, 977'de 9 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri; arpa,buğday,bağ,bahçe,bos­tan ürünleri ve baldır. 926'da mezra'a iken,sonradan karye haline ge­len bu köyün vergi hasılı;926'da 100 akçe,977'de 500 akçe olarak kaydolınmuştur.Bu karyeye tabi' Hiran (977'de hasıl,500) ve Kuzurca (977'de hasıl 300) isimli 2 mezra'a mevcuttur.
 
10.Karye-i Münik
 
Bugünkü ismi Kaynak’tır.Meskûn halkının Müslüman olduğu bu karyede, 926'da 3 nefer-i Müslim, 977'de 3 nefen-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri; arpa, buğday,bostan ürünleri ve baldır.926'da mezra'a iken,sonradan karye haline gelen bu köyün vergi hasılı;926'da 424 akçe,977'de 1000 akçe olarak kaydolunmuştur.
 
11.Karye-i Koçak
 
Bugünkü ismi de Koçak'tır. Meskûn halkının Müslüman olduğu bu karyede 977'de 21 nefer-i Müslim bulun­maktadır. Karyenin mahsulleri; Arpa, buğday, keten, meyve, bostan ürünle­ri ve baldır. Karyenin vergi hasılı; 977'de 1400 akçedir.
 
12.Karye-i Zodama
 
Bugünkü ismi Çakılkaya'dır. Meskûn halkın 926'da gayr-ı Müslim 977'de Müslüman olduğu bu karyede 926 'da 6 ne­fer-i gebran, 977'de 8 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri; arpa, buğday, bostan ürünleri ve baldır. Karyenin vergi hasılı; 926'da 893 akçe,977'de 2000 akçe olarak kaydolunmuştur. Karyede 2 de zemin yer almaktadır.
 
13.Karye-i Cengriş
 
Bugünkü ismi Kılıçtutan’dir. Meskûn halkın Müslüman olduğu bu karyede, 977'de 66 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Ayrıça bu karyede cemaat-ı Türkman'dan 8 nefer-i Müslim ikamet etmektedir.Karyenin mahsulleri; arpa,buğday ve baldır.Ayrıca karyede hayvancılık da yapılmaktadır. Karyenin vergi hasılı; 926'da 540 akçe, 977'de 3392 akçe olarak kay-dolunmuştur.Bu karyeye tabî Han Ağıl (977'de hasıl,900) isiminde 1 mezra'a ve 1 zemin mevcuttur.
 
14.Karye-i Papas
 
Bugün bu köy mevcut değildir .Meskûn halikının Müslüman ol­duğu bu karyede, 977'de 7 nefer-i Müslim bulunmaktalar. Karyenin mahsulleri; arpa ve buğdaydır. 926'da mezra'a iken,sonradan karye haline gelen bu köyün vergi hasılı; 926'da 500 akçe, 977'de 6B0 akçe olarak kaydolunmuştur.
 
15.Karye-i Duluntaş
 
Bugünkü ismi de Duluntaş'tır. Meskûn halkının Müslüman olduğu bu karyede, 926'da 3 nefer-i Müslim, 977'de 19 nefer-i Müslim bulunmaktadir. Karye­nin mahsulleri; arpa,buğday,keten,bostan ürünleri ve baldır. Karyenin vergi hasılı; 926'da 996 akçe, 977'de 1800 akçe olarak kaydolunmuştur. Bu karyede biri 3 ay,diğeri 4 ay süreyele işleyen 2 değirmen, 4 zemin ve 2 çayır yer almaktadır.
 
16.Karye-i Hüseyin Ağıl
 
Bugün bu köy mevcut değildir. Meskûn halkının Müslüman olduğu bu karyede 977'de 27 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri, arpa, buğday ve baldır. 926'da mezrâ iken, sonradan karye haline gelen bu köyün vergi hasılı; 926 da 500 akçe, 977'de 1200 akçe olarak kaydolunmuştur. Bu karyeye tabî Şeyh Hoca (977'de hasıl 400) ve Gökmece (977'de hasıl 1499) isimle­rinde 2 mezrâ ve 2 zemin yer almaktadır.
 
17.Karye-i Kocki
 
Bugün bu karye mevcut değildir.Tahrir defterlerinde hakkın­da pek bilgi bulunmayan bu karyenin 977'de vergi hasılı 2100 akçe kayd olunmuşt ur.
 
18. Karye-i Zarabodi
 
Bugünkü ismi Taşçılar’dır. Meskûn halkının Müslüman olduğu bu karyede, 977'de 21 nefer-i gebran bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri; arpa, buğday, keten, bostanürünleri ve baldır. Karyenin vergi hasılı; 977'de 1600 akçe olarak kaydolunmuştur.Bu karyeye tabi Fasya isimli 1 mezra'a ve 1 zemin yer almaktadır.
 (bugünkü ismi Kabaktepe'dir Bu mezrâ 926'da karye iken,sonradan mezrâ haline gelmiş ve bu mezrâ hariçden Köleg karyesi Müslüman halkı tarafından ziraat edilip,resmin ve behresin verirler. 926'da hasıl,500 akçe ve 977'de nefer-i Müslim 3,hasıl,1000 akçe olarak kaydolunmuştur.)
 
19.Karye-i Mutaa
 
Bugünkü ismi Usluca’dır. Meskûn halkın Müslüman olduğu bu karyede, 977,de 45 nefer-i Müslim bulunmak­tadır. Karyenin mahsûlleri; arpa, buğday, tütün, ceviz ve baldır. Ayrıça, karyede hayvancılık da yapılmaktadır. Karyenin vergi hasılı; 926'da 680 akçe,977’de 3000 akçe olarak kaydolunmuştur. Bu karyede, biri 4 birisi 6 ve birisi de 8 ay sürelerle çalışan 3 değirmen ve 2 zemin yer almaktadır.
 
20.Karye-i Ekinbük
 
Bugün bu karye mevcut değildir. Meskûn halkın Müslüman oldu­ğu bu karyede, 977’de 5 nefer-i Müslim bulun­maktadır .Karyenin mahsûlleri; arpa, buğday, keten ve baldır. Karyenin vergi hasılı; 926'da 500 akçe, 977'de 830 akçe olarak kaydolunmuştur.
 
21.Karye-i Pınarbaşı
 
Bugün bu karye mevcut değildir. Meskûn halkın Müslüman oldu­ğu bu karyede, 977'de 3 nefer-i Müslim bulun­maktadır.Karyenin mahsûlleri; arpa, buğday, tütündür. Karyenin vergi hasılı; 926'da 540 akçe, 977'de 800 akçe olarak kaydolunmuştur.
 
22.Karye-i Akabit
 
Bugün bu karye mevcut değildir.Tahrir defterlerinde hakkın­da pek bilgi bulunmayan bu karyenin 977'deki vergi hasılı 500 ak­çe olarak kaydolunmuştur. Bu karyeye tabî Salkışla (977'de hasıl: 500 akçe) isimli bir mezrâ mevcuttur.
 
23.Karye-i Hacı Virane
 
Bugünkü ismi Hacı Örendir. 926’da mezrâ iken sonradan kar­ye haline gelen bu köyü, hariçden Yeniköy reayası ziraat edip, res­min ve behresin verirler. Karyenin vergi hasılı; 926'da 560 akçe, 977f de 1000 akçe olarak kaydolunmuştur.
 
24.Karye-i Kurıgöl
 
Bugünkü ismi de Kurugöl’dür. Meskûn halkın Müslüman olduğu bu karyede, 926’da 5 nefer-i Müslim, 977'de 19 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Kar­yenin mahsûlleri; arpa, buğday, keten, tütün, bostan ürünleri ve baldır, Karyenin vergi hasılı; 926'da 500 akçe, 977'de 2100 akçe olarak kayd olunmuştur. Bu karyede,4 ay süreyle işleyen 1 değirmen ve 1 zemin yer almaktadır.
 
25.Karye-i Vartan
 
Bugünkü ismi Köroğlu’dur. Meskûn halkın müslüman oldu­ğu bu karyede, 926’da 2 nefer-i Müslim, 977’de 46 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsûlleri; arpa, buğday, bostan ürünleri ve baldır. Karyenin vergi hasılı; 926'da 980 akçe, 977’de 3000 akçe olarak kaydolunmuştur. Bu karyede 4 ay süreyle işleyen 1 değirmen ve 1 zemin yer almaktadır
 
26.Karye-i Pağnik
 
Bugünkü ismi Pınarlı'dır. Meskûn halkın Müslüman olduğu bu köyde, 977'de 42 nefer-i Müslim bulunmaktadır.Karyenin mahsûlleri; arpa, buğday, keten, bostan ürünle­ri ve baldır. Karyenin vergi hasılı; 977’de 2800 akçe olarak kaydolun­muştur. Pağnik köyünde, 6 ay süreyle işleyen 3 değirmen bulunmaktadır.
 
27.Karye-i Panlu
 
Bugünkü ismi Akyapı'dır. Meskûn halkın Müslüman olduğu bu karye, 926'da ikibaştan tımar şeklinde kaydedilmiştir.Yani hem ma­likane hissesi,hem de divanî hissesi tımara aittir. Panlu köyünde 926'da 14 nefer-i Müslim, 977'de (4’ü sipahi-zadegan olmak üzere) 68 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Panlufnun mahsulleri; arpa, buğday, keten, yonca, tütün, bostan ürünleri ve baldır. Panlu'nun vergi hasılı ; 926'da 2820 akçe, 977’de 6000 akçe kaydolunmuştur .Bu karyede 1 zemin yer alır.
 
28.Karye-i Yenice
 
Bugünkü ismi de Yenice'dir. Meskûn halkın Müslüman olduğu bu karyede, 977'de 60 nefer-i Müslim bu­lunmaktadır.Yenice'nin mahsulleri; arpa, buğday, tütün ve baldır. Kar­yede hayvancılık da yapılmaktadır. Vergi hasılı; 926'da 505 akçe, 977 de 5000 akçe olarak kaydolunmuştur. Bu karyede 1 değirmen ve Değir­men seküsi (977'de hasıl 420) isimli 1 çiftlik yer almaktadır.
 
29.Karye-i Kal'aderesi
 
Bugünkü ismi Kaladere'dir. Meskûn halkın Müslüman olduğu hu karyede 977’de 44 nefer-i Müslim bu­lunmaktadar. Karyenin mahsulleri; arpa, buğday ve baldır. Karyede hay­vancılık da yapılmaktadır. Bu karyenin vergi hasılı; 926'da 680 akçe, 977'de 1627 akçe olarak kaydolunmuştur. Karyede 3 ay süreyle çalı­şan 1 değirmen bulunmaktadır.

30.Karye-i Manuzara

 

Bugünkü ismi Karadikmen'dir. Meskûn halkın Müslüman olduğu bu karyede 926'da 9 nefer-i Müslim, 977'de 32 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Karyenin mahsulleri; arpa, buğday, keten ve baldır. Karyenin vergi hasılı, 926'da 824 akçe, 977'de 1400 akçe olarak kaydolunmuştur. Bu karyede 4 ay sü­reyle çalışan 1 değidmen ve 1 zemin yer almaktadır.

 

31.Karye-i Dipzun

 

Bugün bu karye mevcut değildir. Tahrir defterlerinde hakkında pek bilgi bulunmayan bu karyenin vergi hasılı; 926'da 200 akçe, 977’de 1000 akçe olarak kaydolunmuştur.

 

32. Karye-i Okça Viran

 

Bugünkü ismi Okçaören'dir. Meskûn halkın Müslüman olduğu bu karyede 977'de 8 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Okçaviran'in mahsulleri; arpa, buğday, keten ve baldır.

Karyenin vergi hasılı; 926'da 400 akçe, 977'de 700 akçe olarak kaydo-lunmuştur. Karyede 1 zemin ve 1 çayır yer almaktadır.

 

33.Karye-i Karmukar

 

Bugün bu karye mevcut değildir. Tahrir defterlerinde hakkın­da pek bilgi bulunmayan bu karyenin, 977fde vergi hasılı; 800 akçe olarak kaydolunmuştur.

 

34.Karye-i Kutluca

 

Bugünkü ismi de Kutluca'dır. Meskûn halkın Müslüman olduğu bu karyede, 926'da 2 nefer -i Müslim, 977'de 47 nefer-i Müslim bulunmaktadir. Kutluca'nın mahsulleri; arpa, buğday, tütün keten, bostan ürünleri ve baldır. Karyenin vergi hasılı; 926'da 589 akçe, 977'de 4300 akçe olarak kaydolunmuştur. Bu karyeye tabî Alasar ve Başyatar (977'de hasılı,1000) isimli 2 mezra'a ve 2 zemin yer almaktadır.

 

35.Karye-i Avcı Ağıl

 

Bugün bu karye mevcut değildir. Meskûn halkın Müslüman olduğu bu karyede 977'de (6’sı Ömerlü cemaatinden olmak üzere) 9 nefer-i Müslim bulunmaktadır. Cemaat-i Ömerlü ekin eküp, resmin ve behresin verirler. Karyenin mahsulleri; arpa, buğday ve baldır. Karye­nin vergi hasılı; 977'de 700 akçe olarak kaydolunmuştur.Karyede 1’de zemin yer almaktadır.

 

36.Karye-i Simavit

 

Bugün bu karye mevcut değildir. Meskûn halkın Müslüman oldu­ğu bu karyede, 977'de  2 nefer-i Müslim bulunmakta­dır. Karyenin mahsulleri; arpa ve buğdaydır. Karyenin vergi hasılı; 977'de 1700 akçe olarak kaydolunmuştur. Bu karyeye tabî Tezniş (977’de hasıl 200) isimli 1 mezrâ ve 2 zemin, 1 çayır yer almaktadır.

 

37. Karye-i Hayzuri

 

Bugün bu karye mevcut değildir. Bu karyenin diğer bir ismi de Saru Kösçi’dir. Meskûn halkın Müslüman olduğu bu karyede, 977'de 19 nefer-i Müslim bulunmaktadir. Karyenin mahsûlleri; arpa, buğday, keten, bostan ürünleri, ceviz ve baldır. Karyenin vergi hasılı; 977'de 383 akçe olarak kaydolunmuştur. Bu karyeye tabî Ağusuk (977'de 5 nefer-i Müslim bulunmakta ve hasılı; 1000 akçedir), Hacı Vi­ran (977'de hasıl 700) ve Kal (977'de hasıl 1000) isimlerin­de 3 mezrâ bulunmaktadır.    

Bundan sonra, köylerde hangi kabilelerin yaşadığına ilişkin bilgiler yer alacaktır.

Murat Tosun

muratdursuntosun@hotmail.com 

YORUM EKLE
YORUMLAR
MANSUR SÜRÜCÜ
MANSUR SÜRÜCÜ - 9 yıl Önce

TEŞTİK ÇAMOLUK MERKEZDİR BİZ ÇAMOLUK MERKEZDENİZ DEDİĞİMİŞZ ZAMAN BAZI GENÇLİK BUNU KABUL ETMEMEKTEDİR KİMLİĞİMİZDE MAHALLE KISMINDA ÇAMOLUK MAHALLESİYAZDIĞI HALDE MERKEZDENİZ DESEK BİLE NE MERKEZİ SİZ MERKEZLİ DEĞİLSİNİZ DİYORLAR İSTE OSMANLI ARŞİVİ TEŞTİK NERESİYMİŞ ÖĞRENSİNLER TEŞTİK ÇAMOLUK MERKEZDİR 1993 SENESİNE KADAR TEK KÖY İKEN BU TARİHTEN SONRA İKİ MAHALLE OLMUŞ YAZILAR VE KURTULUŞ MAHALLESİ OLMUŞTUR BU İKİ MAHALLE ÇAMOLUK MERKEZDİR

muallim
muallim - 9 yıl Önce

çamoluğun merkez tarihi ismi Berdiye,dir.

Fatma Zehra safi
Fatma Zehra safi - 2 yıl Önce

Merhaba hocam ben Giresun Çamoluk çakilkaya köyündenim eskiden 1940 - 1945 yılında çıkan seferberlik zamanında köyü terk eden amcalarimi ve çocuklarını arıyorum

burak sezer
burak sezer - 9 yıl Önce

Murat Tosun Bey in çalışmasının devamını bekliyoruz.hatta yöre tarihi ile ilgili edindiği arşiv bilgilerini/belgelerini,karahisari şarki vilayetinde ya da sivas ta nerede bulunuyorsa,o kayıtların kopyalarını bir eser/dosya olarak yayınlasa çok iyi olur.geçmişi öğrenirsek gelecek daha güzel olur.

aysun yetiş
aysun yetiş - 5 yıl Önce

hangi kabilelerin yaşadığını ne zaman

Gülsen Özçelik
Gülsen Özçelik - 3 yıl Önce

merhabalar hocam, çamoluk a bağlı kayacık köyündendim, köyümün geçmişi ile ilgili bilgi arıyorum, osmanlıdan bu yana, şayet bilgi varsa münkünse linki olarak göndermeniz mümkünmüdür, çok teşekkür ederim sağolun sevgi ve selamlar...onbesler1921@gmail.com iletişim

İsmet Karabulut
İsmet Karabulut - 1 yıl Önce

37 Köyün için Taştemür köyü neden yok ? Taştemür Köyünün tarihi yok mu ? Yoksa Çamoluka ait değil mi ?

SIRADAKİ HABER