Dernekler Dairesine Yeni İsim Verildi

Dernekler Dairesinin Yeni Adı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü

 Dernekler Dairesine Yeni  İsim Verildi
Bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 17 Nolu Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı bünyesinde, “Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü” Kuruldu.
Dernekler Dairesi Başkanlığının adı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olarak yeniden düzenlendi. Aynı kararnamede, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri de belirlendi.
SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 263- (1) Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Demekler ve şubelerinin, derneklerin ve vakıfların üst kuruluşlarının, yabancı demek, vakıf ve kar amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye'deki şubeleri ile temsilciliklerinin kayıtlarını tutmak, iş ve işlemlerini yürütmek,
b) 26/3/1987 tarihli ve 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun hükümlerine göre kumlan teşekküllerin kayıtlarını tutmak, iş ve işlemlerini yürütmek,
c) Yardım toplama mevzuatına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
ç) 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Demekler Kanununun 35 inci maddesi kapsamındaki iş ve işlemler ile vakıflar, sendikalar, siyasi partiler, vakıf ve sendikaların üst kuruluşlarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığına mevzuatla verilen görevleri yapmak, bu kuruluşlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
d) 5253 sayılı Kanun kapsamındaki platformlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
e) Görev alanına giren kuruluşlara rehberlik ve danışma hizmeti sunmak, idari, mali ve teknik destekte bulunmak, bunlarla ortak projeler yürütmek, eğitim ve benzeri konularda işbirliği yapmak,
1) Demekler ve şubelerinin, deneklerin ve vakıfların üst kuruluşlarının; 3335 sayılı Kanuna göre kurulan teşekküllerin; yabancı demek, vakıf ve kar amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye'deki şube ve temsilcilikleri ile 5253 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre verilen her türlü izin ve faaliyetin denetimini yapmak,
g) Türk vatandaşları tarafından yurtdışında kurulan demek ve benzeri kuruluşların kayıtlarını tutmak, kuruluş ve faaliyetlerini yurtiçinde ve yurtdışında ilgili makamlar aracılığıyla izlemek, değerlendirmek ve bu derneklerle ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,
ğ) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşların yönetici veya üyelerinin yasalara aykırı faaliyetleri hakkında, ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde çalışarak gerekli işlemleri yapmak,
h) Sivil toplum kuruluşları, ilgili kuramlar, üniversiteler ve diğer araştırma kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde, görev alanına giren konularda araştırma-geliştirme çalışmalarında bulunmak, orta ve uzun vadeli stratejileri belirlemek,
ı) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Bu maddede belirtilen demek ve kuruluşlar ve bunların üyelerinin kaydedileceği kütüğün şekli, düzenleme ve kayıt esasları ile taşra teşkilatına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2018, 12:56

Kazım Karaçoban

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner200

banner205